ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน
ดูรายละเอียด
ดูรายงานผลตรวจราชการ
ดูรายละเอียด

เอกสารเผยแพร่
วันที่อัพโหลดเอกสาร
หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
2018/11/19 รายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจำปี 2562
2018/11/16 กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปี 2562
2018/11/16 แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะ 2 ประจำปี 2562 (ตก.1,ตก.2)_แบบฟอร์มเฉพาะ_ไฟล์ pdf
2018/11/16 แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะ 2 ประจำปี 2562 (ตก.1,ตก.2)_แบบฟอร์มเฉพาะ_ไฟล์ word
2018/11/15 รายชื่อแนบท้ายคำสั่งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 62
2018/11/14 ทำเนียบสำนักตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2562
2018/11/14 ปฏิทินการตรวจราชการ ประจำปี 2562
2018/11/14 สรุปตัวชี้วัดสำคัญในการตรวจราชการ ประจำปี 2562
2018/11/14 แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 62 (ตก.1,ตก.2,ตก.3) ไฟล์ pdf
2018/11/14 แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 62 (ตก.1,ตก.2,ตก.3) ไฟล์ word
2018/11/14 แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ประจำปี 2562 (ไฟล์ word)
2018/11/14 แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ประจำปี 2562
2018/11/01 template ตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
2018/10/30 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
2018/09/14 ผลการตรวจราชการและประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการ ประจำปี 2561 รอบ 2
2018/09/12 เล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 รอบที่ 2
2018/06/19 รายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ(คลินิกหมอครอบครัว รอบที่ 2/2561)
2018/06/13 PPT เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 Retention Rate
2018/06/13 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 แบบแนวทางการติดตาม Retention rate
2018/06/13 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 (ตก.2_ PCC)
2018/06/13 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 (ตก.1_PCC)
2018/06/13 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 (ตก. 1 ส่งต่อนอกเขตสุขภาพ)
2018/06/08 แนวทางตรวจราชการ PCC รอบ 2
2018/06/05 ok ตย.แบบฟอร์มรายงานตรวจภาพประเทศ คณะที่ 1-4.pdf
2018/06/05 ตก. 1 ส่งต่อนอกเขตสุขภาพ รอบ 2 เก็บ 3 ไตรมาส ไฟล์ word
2018/06/05 แบบรายงาน ตก.1 ตก.2 ตก.3 ไฟล์ word
2018/06/04 สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจรอบ 1 ปี 61 และแนวทางตรวจรอบ2 ปี 61
2018/05/25 ตย.แบบฟอร์มรายงานตรวจภาพประเทศ คณะที่ 1-4
2018/05/25 เอกสารประกอบการตรวจ/นิเทศประเด็นส่งต่อนอกเขตสุขภาพ (คณะ2)--กบรส.ประสานมา21พ.ค.61
2018/05/21 รวมเล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
2018/05/18 แบบรายงาน ตก. 1 ตก.2 ตก.3 ปี 61
2018/05/18 ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจำปี 2561
2018/05/18 สรุปประเด็นตรวจราชการปี 61
2018/05/18 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-monitor ปี 61
2018/05/18 แผนการตรวจราชการ กสธ.ปี61
2018/05/18 PPT คณะ 4 ตรวจราชการบูรณาการสำนักนายก ชี้แจงแผนปี 61
2018/05/18 PPT คณะที่ 3 การบริหารจัดการ ชี้แจงแผนปี61
2018/05/18 PPT คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชี้แจงแผน ปี 61
2018/05/18 PPT คณะที่ 1 ชี้แจงแผนฯ ปี 61
2018/05/18 ทิศทางและการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ กสธ.ปี 2561
2018/05/18 คำสั่งกก.ขับเคลื่อนระบบตรวจปี 61
2018/05/18 คำสั่ง คกต ปี 61
2018/05/18 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจและนิเทศงาน ปี 61
2018/05/18 บทสรุปผู้บริหาร ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 รอบที่ 1
2018/05/17 รวมเล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2561
2018/05/16 นำเสนอ 8 พ.ค.61 แนวทางและปฏิทินสรุปผลตรวจ รอบ 2-61
2018/05/16 Brochure สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ รอบ 1/2561
2018/05/16 Brochure สรุปตัวชี้วัด PA ปี2561 ไตรมาส2
2018/05/16 ประเด็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบตรวจฯ รอบ 1/2561
2018/05/16 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 4 รอบ 1/2561
2018/05/16 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 3 รอบ 1/2561
2018/05/16 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 2 รอบ 1/2561
2018/05/16 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 1 รอบ 1/2561
2018/05/16 แนวทางการรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561
2018/05/16 แนวทางและปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561
2018/05/16 กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2561