เอกสารรับการตรวจและนิเทศงาน จังหวัด น่าน รอบที่ 2 ปี 2561

เอกสารรับการตรวจและนิเทศงาน จังหวัด น่าน รอบที่ 2 ปี 2561
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร
เอกสาร
วันที่อัพโหลดเอกสาร
1
สสจ.น่าน นำเสนอตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561
06-06-2018
2
สสจ.น่าน นำเสนอตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561
06-06-2018
3
NCD
06-06-2018
4
Palliative Care
06-06-2018
5
CTF
06-06-2018
6
ทันตกรรม
06-06-2018
7
ทารกแรกเกิด
06-06-2018
8
กุมารเวชกรรม
06-06-2018
9
จักษุ
06-06-2018
10
มะเร็ง
06-06-2018
11
รพ.น่าน นำเสนอตรวจราชการคณะที่ 2 รอบที่2 ปี2561
06-06-2018
12
รพ.น่าน นำเสนอตรวจราชการคณะที่ 2 รอบที่2 ปี2561
06-06-2018
13
รพ.เวียงสา นำเสนอตรวจราชาการ รอบ2 ปี 2561
06-06-2018
14
ECS & Trauma
05-06-2018
15
COPD
05-06-2018
16
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
05-06-2018
17
Retention
01-06-2018
18
การนำดัชนีความสุขไปใช้
01-06-2018
19
อัตราการคลอดก่อนกำหนด
01-06-2018
20
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
01-06-2018
21
แม่และเด็ก
01-06-2018
22
พัฒนาการ โภชนาการเด็กปฐมวัย
01-06-2018
23
เด็กกลุ่มอายุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free
01-06-2018
24
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
01-06-2018
25
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
01-06-2018
26
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
01-06-2018
27
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
01-06-2018
28
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
01-06-2018
29
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
01-06-2018
30
GREEN&CLEAN Hospital
01-06-2018
31
Primary Care Cluster
01-06-2018
32
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ one day surgery
01-06-2018
33
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
01-06-2018
34
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
01-06-2018
35
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
01-06-2018
36
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
01-06-2018
37
ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
01-06-2018
38
ปลูกถ่ายอวัยวะ
01-06-2018
39
บำบัดรักษายาเสพติด
01-06-2018
40
โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
01-06-2018
41
การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
01-06-2018
42
หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
01-06-2018
43
การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาฯ
01-06-2018
44
ควบคุมภายใน
01-06-2018
45
PMQA
01-06-2018
46
โรงพยาบาลผ่าน HA
01-06-2018
47
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต ติดดาว
01-06-2018
48
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
01-06-2018